注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

遵义黄氏网(博客)

黄氏江夏文化传承与促进

 
 
 

日志

 
 

黄仁轲世系【川南九支】  

2011-11-19 13:49:46|  分类: 九支“四仁”老世 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

黄仁轲世系【川南九支】 

1

黄仁轲,仕权公次子,从富顺迁居九支坝,称下房,妣失考,子:思恭。

黄仁辅,仕权公长子,从富顺迁居四川合江九支坝大嘴上,称上房,。妣失考,与二弟仁轲共为迁居九支坝始祖,合葬篾条河畔,子一:衮。详见《黄仁辅世系【川南九支】http://zyhrj8195888.blog.163.com/blog/static/61830427201110191427950/

黄仁榜,仕权三子,从富顺迁居纳溪厢子岩,迁居厢子岩始祖。详见《黄仁榜世系【川南九支】http://zyhrj8195888.blog.163.com/blog/static/618304272011101922449728/

黄仁祥,仕权四子,从富顺迁居仁怀府土城里黄家嘴(今习水县土城镇),迁居始祖,妣赵氏,子:升荣。详见《黄仁祥世系【黔北仁怀】http://zyhrj8195888.blog.163.com/blog/static/61830427201110192251417/

【上源世系】《黄宗礼川黔综合世系》:http://zyhrj8195888.blog.163.com/blog/static/6183042720149162354697/

2

黄思恭,仁轲公之子,名悟清,妣李氏,名秉真,子二:道明,道晨。

3

黄道明,思恭公长子,妣宋氏,子四:经,纶,纲,纪。

黄道晨,思恭公次子。

4

黄经,道明公长子,妣□氏,子六:仲淮,仲河,仲淳,仲清,仲深,仲海。

黄纶,道明公次子。

黄纲,道明公三子,妣袁氏,子二:仲山,仲秀。

黄纪,道明公四子,庠生,妣吴、雁氏,子八:仲溥,仲博,仲渊,仲泉,仲时,仲常,仲荣,仲显。又生四女。(详见《黄纪世系【川南九支】》http://zyhrj8195888.blog.163.com/blog/static/618304272011101931815871/

5

黄仲淮,经公长子,妣□氏,子:瑞。

黄仲河,经公次子,妣□氏,子:相。

黄仲淳,经公三子,妣□氏,子二:甲,丙。

黄仲清,经公四子,妣□氏,子三:端,南,胡。

黄仲深,经公五子,妣□氏,子二:钦,锐。

黄仲海,经公六子,妣□氏,子二:瑀,珪。

黄仲山,纲公长子,妣王氏,子二:乡,冠。

黄仲秀,纲公次子,妣陈氏,子:廷。

6

黄瑞,仲淮公之子,妣□氏,子:朝礼。

黄相,仲河公之子,妣□氏,子:朝厚。

黄甲,仲淳公长子,妣□氏。

黄丙,仲淳公次子,妣□氏。

黄端,仲清公长子,妣□氏,子:朝仁。

黄南,仲清公次子,妣□氏,子四:朝斗,朝坤,朝星,朝寅。

黄胡,仲清公三子,妣□氏,子三:朝爵,朝恩,朝禄。

黄钦,仲深公长子,妣□氏,子:朝倚。

黄锐,仲深公次子,妣□氏,子:朝选。

黄瑀,仲海公长子,妣□氏,子:朝烈。

黄珪,仲海公次子,妣□氏,子:朝友。

黄乡,仲山公长子,妣杨氏,子四:朝用,朝邑,朝栋,朝梁。

黄冠,仲山公次子,妣吴氏,子五:朝贵,朝儒,朝仕,朝玉,朝位。

黄廷,仲秀公之子,妣杨氏,子四:朝富,朝东,朝阳,朝现。

7

黄朝礼,瑞公之子,妣□氏,子三:宠,宦,容。

黄朝厚,相公之子。

黄朝仁,端公之子。

黄朝斗,南公长子。

黄朝坤,南公次子。

黄朝星,南公三子。

黄朝寅,南公四子。

黄朝爵,胡公长子。

黄朝恩,胡公次子,妣□氏,子三:艮,蝉,玖。

黄朝禄,胡公三子。

黄朝倚,钦公之子。

黄朝选,锐公之子,妣□氏,子六:激,汴,洲,汶,□,漆。

黄朝烈,瑀公之子,妣□氏,子三:該,□,□。

黄朝友,珪公之子。

黄朝用,乡公长子,妣邓、黎氏,子五:輝,交,胤,茹,卷。

黄朝邑,乡公次子,妣吴氏,抱朝用之子卷为嗣子。

黄朝栋,乡公三子。

黄朝梁,乡公四子,妣□氏,子:淮。

黄朝贵,冠公长子,妣□氏,子四:应,逵,通,远。

黄朝儒,冠公次子,妣□氏,子二:宸,出。

黄朝仕,冠公三子,妣□氏,抱吳姓之子为嗣。

黄朝玉,冠公四子,妣□氏,子三:古,爱,念。

黄朝位,冠公五子。

黄朝富,廷公长子,妣□氏,子三:琦,丞,琳。

黄朝东,廷公次子,妣□氏,子五:瑞,璠,珣,权,琰。

黄朝阳,廷公三子,妣□氏,子三:玉,珠,呈。

黄朝现,廷公四子,妣□氏,子二:霄,云。

8

黄宠,朝礼公长子,妣□氏,子:恒孝。

黄宦,朝礼公次子。

黄容,朝礼公三子。

黄艮,朝恩公长子。

黄蝉,朝恩公次子。

黄玖,朝恩公三子。

黄激,朝选公长子,妣□氏,子四:宗庆,宗尧,宗顺,宗孝。

黄汴,朝选公次子,妣□氏,子二:宗文,宗高。

黄洲,朝选公三子,妣□氏,子四:宗生,宗厚,宗上,宗英。

黄汶,朝选公四子,妣□氏,子;宗太。

黄□,朝选公五子。

黄漆,朝选公六子。

黄該,朝烈公长子。

黄□,朝烈公次子。

黄□,朝烈公三子。

黄輝,朝用公长子,妣□氏,子三:全孝,子孝,贤孝。

黄交,朝用公长子,妣□氏,子二:启孝,进孝。

黄胤,朝用公长子,妣□氏,子二:可孝,顺孝。

黄茹,朝用公长子,妣□氏,子五:升孝,祥孝,至孝,丕孝,心孝。

黄卷,朝用公长子,朝邑公嗣子,妣□氏,子:正孝。

黄淮,朝梁公之子

黄应,朝贵公长子。

黄逵,朝贵公次子,妣□氏,子二:可忠,可禄。

黄通,朝贵公三子,妣□氏,子二:为孝,依孝。

黄远,朝贵公四子。

黄宸,朝儒公长子,妣□氏,子:傅孝。

黄出,朝儒公次子,妣□氏,子:清孝。

黄古,朝玉公长子,妣□氏,子二:寅孝,明孝。

黄爱,朝玉公次子,妣□氏,子:永孝。

黄念,朝玉公三子,妣□氏,子:荣孝。

黄琦,朝富公长子,妣□氏,子二:尚诲,尚落。

黄丞,朝富公次子,妣□氏,子三:可正,可立,可举。

黄琳,朝富公三子,妣□氏,子二:可仁,可仲。

黄瑞,朝东公长子,妣□氏,子二:尚义,尚智。

黄璠,朝东公次子,妣□氏,子四:尚信,尚傅,尚仲,尚礼。

黄珣,朝东公三子,妣□氏,子二:尚才,尚学。

黄权,朝东公四子,妣□氏,子:尚孝。

黄琰,朝东公五子,妣□氏,子三:尚傲,尚德,尚崇。

黄玉,朝阳公长子,妣□氏,子二:尚和,尚美。

黄珠,朝阳公次子,妣□氏,子:尚贤。

黄呈,朝阳公三子,妣□氏,子二:尚文,尚武。

黄霄,朝现公长子,妣□氏,子二:尚福,尚禄。

黄云,朝现公次子。

9

黄恒孝,宠公之子。

黄宗庆,激公长子

黄宗尧,激公次子

黄宗顺,激公三子

黄宗孝,激公四子

黄宗文,汴公长子

黄宗高,汴公次子

黄宗生,洲公长子,妣□氏,子二:早,寅。

黄宗厚,洲公次子,妣□氏,子:顺。由宗生哺育。

黄宗上,洲公三子

黄宗英,洲公四子

黄宗太,汶公之子。

黄全孝,輝公长子,妣□氏,子:初(又名:和)

黄子孝,輝公次子,妣□氏,子二:勇,长。

黄贤孝,輝公三子,妣□氏,子二:以,寿。

黄启孝,交公长子,妣□氏,子四:扶,时,祥,禄。

黄进孝,交公次子,妣□氏,子:年。

黄可孝,胤公长子

黄顺孝,胤公次子

黄升孝,茹公长子,妣□氏,子四:榜,桂,梯,梅。

黄祥孝,茹公次子,妣江氏,子二:柱,柏。

黄至孝,茹公三子。

黄丕孝,茹公四子。

黄心孝,茹公五子。

黄正孝,卷公之子,妣□氏,子四:椿,楸,栩,构。

黄可忠,逵公长子

黄可禄,逵公次子

黄为孝,通公长子

黄依孝,通公次子

黄傅孝,宸公之子

黄清孝,出公之子

黄寅孝,古公长子

黄明孝,古公次子

黄永孝,爱公之子

黄荣孝,念公之子。

黄尚诲,琦公长子

黄尚落,琦公次子

黄可正,丞公长子

黄可立,丞公次子

黄可举,丞公三子,妣□氏,子二:萃,叶。

黄可仁,琳公长子,妣□氏,子:賓。

黄可仲,琳公次子

黄尚义,瑞公长子,妣□氏,子二:板,桁。

黄尚智,瑞公次子,妣□氏,子二:勉,察。

黄尚信,璠公長子,妣□氏,子:克。

黄尚傅,璠公次子。

黄尚仲,璠公三子。

黄尚礼,璠公四子,妣□氏,子二:杞,梧。

黄尚才,珣公長子,妣□氏,子二:蔡,兑。

黄尚学,珣公次子,妣□氏,子二:切,升。

黄尚孝,权公之子

黄尚傲,琰公长子。

黄尚德,琰公次子,妣□氏,子二:雪,会。

黄尚崇,琰公三子。

黄尚和,玉公长子

黄尚美,玉公次子

黄尚贤,珠公之子

黄尚文,呈公长子

黄尚武,呈公次子

黄尚福,霄公长子

黄尚禄,霄公长子。

10

黄早,宗生长子。

黄寅,宗生次子,妣□氏,子:应登。

黄顺,宗厚之子

黄初,全孝公之子,又名黄和。

黄勇,子孝公长子

黄长,子孝公次子

黄以,贤孝公长子

黄寿,贤孝公次子

黄扶,启孝公长子

黄时,启孝公次子

黄祥,启孝公三子

黄禄,启孝公四子

黄年,进孝公之子

黄榜,升孝公长子,妣蔡氏,子:正礼。

黄桂,升孝公次子,妣赵氏,子二:正乾,正位。

黄梯,升孝公三子,妣王氏,子三:正国,正绘,正絺。

黄梅,升孝公四子,妣□氏,子二:正卯,正美。

黄柱,祥孝公長子,妣徐氏,子四:正彩,正绅,正相,正锦。

黄柏,祥孝公次子,妣沈氏,子四:正色,正音,正碧,正紫。

黄椿,正孝公長子

黄楸,正孝公次子

黄栩,正孝公三子

黄构,正孝公四子

黄萃,可举公長子

黄叶,可举公次子

黄賓,可仁公之子

黄板,尚义公长子,妣□氏,子二:嗣績,嗣厚。

黄桁,尚义公次子,妣□氏,子三:嗣益,嗣□,嗣□。

黄勉,尚智公長子。

黄察,尚智公次子。

黄克,尚信公之子,妣□氏,子三:嗣有,嗣□(大珠),嗣□(小珠)。

黄杞,尚礼公長子

黄梧,尚礼公次子

黄蔡,尚才公長子

黄兑,尚才公次子

黄切,尚学公長子

黄升,尚学公次子,妣□氏,子四:名不詳。

黄雪,尚德公長子。

黃会,尚德公次子。

11

黄应登,寅公之子。

黄正礼,榜公之子。

黄正乾,桂公长子,妣刘氏,子二:昌,多。

黄正位,桂公次子,妣鄢氏,子四:棗,聪,明,智。

黄正国,梯公长子。

黄正绘,梯公次子,妣陈氏,子三:纯,纶,丝。

黄正絺,梯公三子,妣汪、刘氏,子二:繡,维。

黄正卯,梅公长子

黄正美,梅公次子,妣□氏,子:图。

黄正彩,柱公長子,妣王氏,子:宠。

黄正绅,柱公次子,妣苏氏,子二:寅,宸。

黄正相,柱公三子,妣曹氏,子二:宁,宽。

黄正锦,柱公四子,妣陈氏,子六:宣,宓,寀,宜,安,宇。

黄正色,柏公长子,妣张氏,子:宫。

黄正音,柏公次子。

黄正碧,柏公三子,妣陈氏,子五:宦,賓,容,宪,官。

黄正紫,柏公四子,妣李氏,子:宕。

黄嗣績,板公长子

黄嗣厚,板公次子

黄嗣益,桁公长子

黄嗣□,桁公次子

黄嗣□,桁公三子

黄嗣有,克公长子

黄嗣□,克公次子,乳名大珠。

黄嗣□,克公三子,乳名小珠。

12

黄昌,正乾公长子,妣刘氏,子四:元廷,元德,元弟,元翰。

黄多,正乾公次子,妣李氏,子:元魁。

黄棗,正位公长子,妣鄢氏,子:元勋。

黄聪,正位公次子,妣谢氏,子二:元文,元哲。

黄明,正位公三子。

黄智,正位公四子,妣李氏,子四:元臣,元品,元端,元良。

黄纯,正绘公长子,妣鄢氏,子二:元榜,元昇。

黄纶,正绘公次子,妣敖氏,子:元钟。

黄丝,正绘公三子,妣赵氏,子:元锦。

黄繡,正絺公长子,妣刘氏,子二:元吉,元通。

黄维,正絺公次子,妣伍氏,子三:元善,元复,元龙。

黄图,正美公之子,妣李氏,子二:元卿,元泽。

黄宠,正彩公之子。

黄寅,正绅公長子。

黄宸,正绅公次子,妣彭氏,子二:文运,文斗。

黄宁,正相公长子,妣杜氏,子四:文星,文灿,文思,文宗。

黄宽,正相公次子,妣徐氏,子四:文经,文绪,文昭,文统。

黄宣,正锦公长子。

黄宓,正锦公次子,妣赵氏,子三:文耀,文辉,文明。

黄寀,正锦公三子,妣王、周氏。

黄宜,正锦公四子。

黄安,正锦公五子,妣周氏,子四:文焕,文蚤,文华,文武。

黄宇,正锦公六子。

黄宫,正色公之子,妣陈氏,子二:士玮,士琼。

黄宦,正碧公长子,妣易氏,子二:士璋,士琏。

黄賓,正碧公次子,妣王氏,子:士傑。

黄容,正碧公三子,妣田氏,子四:士炳,士撸,士仲,士任。

黄宪,正碧公四子,妣楊氏,子二:士伦,士仁。

黄官,正碧公五子,妣李氏,子二:士明,士朝。

黄宕,正紫公子,妣马、张氏,子四:文琰,文中,文幅,文照。

13

黄元廷,昌公长子,妣周氏,子二:现,琏。

黄元德,昌公次子,妣胡氏,子三:彩,珮,琳。

黄元弟,昌公三子,妣赵氏,子二:寄,璋。

黄元翰,昌公四子。

黄元魁,多公之子,妣曹氏,子二:瑜,瑞。

黄元勋,棗公之子,妣杨氏,子二:琁,玑。

黄元文,聪公长子,妣金氏,子四:琗,瑛,聖,陞。

黄元哲,聪公次子,妣陈氏,子:琱。

黄元臣,智公長子,妣刘氏。

黄元品,智公次子,妣何氏。

黄元端,智公三子,妣張氏,子二:珝,瑄。

黄元良,智公四子。

黄元榜,纯公长子,妣牟氏,子五:壁,玢,珮,玟,琚。

黃元昇,纯公次子,妣李氏,子四:未录名。

黄元钟,纶公之子,妣张氏,子六:未录名。

黄元锦,丝公之子,妣赵氏。

黄元吉,繡公长子,妣金、韩氏,子二:冕,琉。

黄元通,繡公次子,妣刘氏,子三:毓桧,毓梅,毓模。

黄元善,维公长子,妣赵氏,子五:琮林,瓒林,琗林,毓林,发林。

黄元复,维公次子,妣李氏,子:珽林。

黄元龙,维公三子,妣万氏,子三:秀林,上林,出林。

黄元卿,图公长子,妣陳氏,子:杰。

黃元泽,图公次子,妣赵氏。

黄文运,宸公长子,妣马氏。

黄文斗,宸公次子,妣蹇氏。

黄文星,宁公长子,妣王氏

黄文灿,宁公次子,妣李氏

黄文思,宁公三子,妣先氏

黄文宗,宁公四子,妣阮氏

黄文经,宽公长子,妣曹氏

黄文绪,宽公次子,妣李氏

黄文昭,宽公三子,妣冯氏

黄文统,宽公四子,妣李氏

黄文耀,宓公长子,妣白氏,子五:怡,铭。后3人未录名。

黄文辉,宓公次子,妣何氏,子:坦。

黄文明,宓公三子,妣谢氏,子:铁。

黄文焕,安公长子,妣何氏。

黄文蚤,安公次子,妣尹氏。

黄文华,安公三子。

黄文武,安公四子。

黄士玮,宫公长子,妣卢氏,子四:镜,昆,锡,芳。

黄士琼,宫公次子,妣尹氏。

黄士璋,宦公长子,妣王氏,子:腾。

黄士琏,宦公次子,妣欧氏,子四:荣,华,富,贵。

黄士傑,賓公之子,妣董氏,子:笙。

黄士炳,容公長子,妣楊氏,子二:珙,共(“纟”旁)。

黄士撸,容公次子,妣李氏。

黄士仲,容公三子。

黄士任,容公四子,妣丁氏。

黄士伦,宪公長子

黄士仁,宪公次子

黄士明,官公長子,妣王氏。

黄士朝,官公次子

黄文琰,宕公長子

黄文中,宕公次子,妣旦氏。

黄文幅,宕公三子,妣張氏。

黄文照,宕公四子。

14

黄现,元廷长子,妣李氏

黄琏,元廷次子。

黄彩,元德公長子,妣秦氏。

黄珮,元德公次子

黄琳,元德公三子

黄寄,元弟公長子

黄璋,元弟公次子

黄瑜,元魁公長子,妣李氏

黄瑞,元魁公次子。

黄琁,元勋公長子,妣趙氏

黄玑,元勋公次子,妣周氏

黄琗,元文公长子

黄瑛,元文公次子

黄聖,元文公三子

黄陞,元文公四子,妣趙氏。

黄琱,元哲公之子,妣罗氏,子二:中和,中顺。

黄珝,元端公长子

黄瑄,元端公次子

黄壁,元榜公长子,妣李氏

黄玢,元榜公次子,妣熊氏

黄珮,元榜公三子,妣薛氏

黄玟,元榜公四子,妣刘氏

黄琚,元榜公五子,妣鄢氏

黄冕,元吉公长子,妣杨氏,子:中玉。

黄琉,元吉公次子,妣刘氏,子:中理。

黄毓桧,元通公长子

黄毓梅,元通公次子

黄毓模,元通公三子

黄琮林,元善公长子,妣贾氏,子三:河清,碧清,泰清。

黄瓒林,元善公次子,妣商氏,子五:运清,澄清,连清,仁清,守清。

黄琗林,元善公三子,庠生,妣鲁氏,子四:步清,永清,乾清,淳清。

黄毓林,元善公四子,庠生,妣金、滕氏,子三:履清,素清,佐清。

黄发林,元善公五子,妣赵、范氏,子五:心清,勤清,巽清,应清,本清。

黄珽林,元复公之子,监生,妣赵氏,子四:玉清,天清,时清,怀清。

黄秀林,元龙公长子,妣刘氏,子四:朝清,廷清,臣清,相清。

黄上林,元龙公次子,监生,妣范氏,子三:万清,华清,苌清。

黄出林,元龙公三子,增生,妣叶氏,子四:觀清,覲清,覟清,視清。

黄杰,元卿公之子

黄怡,文耀公长子,妣宋氏。

黄铭,文耀公次子

黄坦,文辉公之子,妣王氏。

黄铁,文明公之子,妣白氏

黄镜,士玮公长子,妣高氏

黄昆,士玮公次子,妣李氏

黄锡,士玮公三子,妣詹氏

黄芳,士玮公四子,妣李氏

黄腾,士璋公之子,妣余氏,子二:学诗,学礼。

黄荣,士琏公长子

黄华,士琏公次子

黄富,士琏公三子

黄贵,士琏公四子

黄笙,士傑公之子

黄珙,士炳公長子

黄共,士炳公次子。

15

黄中和,琱公长子。

黄中顺,琱公次子。

黄中玉,冕公之子,妣雍氏,子三:开明,开泰,开祥。

黄中理,琉公之子,妣赵氏,子:开祯。

黄河清,琮林公长子,妣雍氏,子:光前。

黄碧清,琮林公次子,妣熊氏,子二:光炘,光熙。

黄泰清,琮林公三子,妣杨氏,子五:光灿,光辉,光煜,光炳,光遂。

黄运清,瓒林公长子,妣刘氏,子:光祖。

黄澄清,瓒林公次子,妣陈氏,子三:光禄,光酉,光祚。

黄连清,瓒林公三子,妣张氏,子二:光禎,光祺。

黄仁清,瓒林公四子,妣商氏,子三:光祥,光福,光祜。

黄守清,瓒林公五子,妣张氏,子二:光祐,光礼。

黄步清,琗林公长子,庠生,妣王氏,子五:光逵,光遴,光选,光通,光达。

黄永清,琗林公次子,妣胡氏,子二:光遥,光远。

黄乾清,琗林公三子,妣刘氏,子二:光週,光道。

黄淳清,琗林公四子,妣何氏,子二:光廷,光遂。

黄履清,毓林公長子,妣范氏,子二:光訚,光阙。

黄素清,毓林公次子,妣□氏,子二:光阖,光阅。

黄佐清,毓林公三子,妣□氏,子二:光阀,光阈。

黄心清,发林公长子,妣何氏,子二:光鉴,光锜。

黄勤清,发林公次子

黄巽清,发林公三子

黄应清,发林公四子

黄本清,发林公五子

黄玉清,珽林公長子,妣邓氏,子:光有。

黄天清,珽林公次子,监生,妣向、范氏,子:光朠。

黄时清,珽林公三子,妣徐氏,子:光肣。

黄怀清,珽林公四子,妣费氏,子:光朝。

黄朝清,秀林公长子,妣金氏,子二:光富,光貴。

黄廷清,秀林公次子,妣胡氏。

黄臣清,秀林公三子。

黄相清,秀林公四子。

黄万清,上林公长子,妣游氏,子二:光全,光斗。

黄华清,上林公次子,妣苏氏。

黄苌清,上林公三子。

黄觀清,出林公长子,妣杨氏。

黄覲清,出林公次子,妣范氏。

黄覟清,出林公三子。

黄視清,出林公四子,妣鄢氏。

黄学诗,腾公长子。

黄学礼,腾公次子。

16

黄开明,中玉公长子,妣余氏,子:大照。

黄开泰,中玉公次子,妣杨氏,子三:大士,大灵,大昇。

黄开祥,中玉公三子,妣魏氏,子四:大成,大方,大川,大用。

黄开祯,中理公之子

黄光前,河清公之子,妣刘氏。

黄光炘,碧清公长子

黄光熙,碧清公次子

黄光灿,泰清公长子,妣刘氏

黄光辉,泰清公次子,妣汪氏

黄光煜,泰清公三子,妣杨氏

黄光炳,泰清公四子,妣赵氏

黄光遂,泰清公五子。

黄光祖,运清公之子

黄光禄,澄清公长子

黄光酉,澄清公次子

黄光祚,澄清公三子

黄光禎,连清公长子

黄光祺,连清公次子

黄光祥,仁清公长子

黄光福,仁清公次子

黄光祜,仁清公三子

黄光祐,守清公长子

黄光礼,守清公次子

黄光逵,步清公长子,妣李氏。

黄光遴,步清公次子

黄光选,步清公三子

黄光通,步清公四子

黄光达,步清公五子

黄光遥,永清公长子

黄光远,永清公次子

黄光週,乾清公长子

黄光道,乾清公次子

黄光廷,淳清公长子

黄光遂,淳清公次子

黄光訚,履清公長子

黄光阙,履清公次子

黄光阖,素清公长子

黄光阅,素清公次子

黄光阀,佐清公长子

黄光阈,佐清公次子

黄光鉴,心清公长子

黄光锜,心清公次子

黄光有,玉清公之子

黄光朠,天清公之子

黄光肣,时清公之子

黄光朝,怀清公之子

黄光富,朝清公长子

黄光貴,朝清公次子

黄光全,万清公长子

黄光斗,万清公次子

17世:

黄大照,开明公之子

黄大士,开泰公长子

黄大灵,开泰公次子

黄大昇,开泰公三子

黄大成,开祥公长子

黄大方,开祥公次子

黄大川,开祥公三子

黄大用,开祥公四子

 

 

 

  评论这张
 
阅读(642)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018